حقوق اقتصادی (توقف انتشار) (EOL) - فرایند پذیرش مقالات