حقوق اقتصادی (توقف انتشار) (EOL) - اهداف و چشم انداز