حقوق اقتصادی (توقف انتشار) (EOL) - نمایه نویسندگان